Fundația Hațegan vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv, în cazul minidansatorilor, ale copiilor dumneavoastra, precum și despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 (denumit în continuare pe scurt GDPR) și cu legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale în vigoare.

Ne propunem să protejăm datele personale pe care le prelucrăm, să fim transparenți cu privire la categoriile de date prelucrate și la drepturile pe care le dețineți legat de datele dumneavoastră personale respectiv, în cazul minidansatorilor, ale copiilor dumneavoastră.

1. Operator de date

Operatorul de date este Fundația Hațegan, persoană juridică română fără scop patrimonial, înregistrată în Registrul Special Fundații conform Legii 246/2005 nr. 4 din data de 16.08.2012, având CUI 30775297, având sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, strada Ady Endre, nr. 11, ap. 3, număr de telefon +40 799 836.051 și adresă de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Persoana vizată

Persoana vizată sunteți dumneavoastră în calitate de participant/cursant al , părintele minidansatorului, dar și minidansatorul pe care îl înscrieți la Balul Vienez de la Timișoara.

3. Ce date personale prelucrăm

Datele participanților/cursanților cu vârste cuprinse între 16-24 ani

 • Nume și prenume
 • Vârstă
 • Număr telefon
 • Adresă de e-mail
 • Instituția de învățământ/clasa

Datele minidansatorilor

 • Nume și prenume
 • Vârstă

Datele părinților minidansatorilor

 • Nume și prenume
 • Număr telefon
 • Adresă de e-mail

4. Scopul prelucrării datelor

Fundația Hațegan prelucrează datele indicate la punctul III în scopul înscrierii și participării dumneavoastră, respectiv, în cazul minidansatorilor, a copiilor dumneavoastră la workshopurile organizate de Fundația Hațegan în vederea pregătirii pentru etapa preselecției debutanților și minidebutanților la Balul Vienez de la Timișoara.

De asemenea, Fundația Hațegan prelucrează datele indicate la punctul III în scopul participării dumneavoastră respectiv, în cazul minidansatorilor, a copiilor dumneavoastră în calitate de debutanți și minidebutanți la Balul Vienez de la Timișoara.

5. Temeiul legal al prelucrării

Datele indicate la pct. 3 le prelucrăm în temeiul:

 • art. 6, alin. (1), lit. (a) din GDPR
  consimțământul participanților/cursanților cu vârste cuprinse între 16 – 24 ani, respectiv al părinților minidebutanților pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul indicat la pct. 4
 • art. 6, alin. (1), lit. (b) din GDPR
  prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale
 • art. 6, alin. (1), lit. (f) din GDPR
  prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Fundația Hațegan sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate

6. Sursa datelor cu caracter personal

Fundația Hațegan colectează date personale direct de la dumneavoastră.

7. Destinatari ai datelor cu caracter personal, transmiterea datelor către o țară terță

Fundația Hațegan nu transmite datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv, în cazul minidansatorilor, ale copiilor dumneavoastră, către terțe persoane.

Cu toate acestea, în vederea bunei desfășurări a workosupurilor, mentorilor li se vor dezvălui numele și prenumele participanților/cursanților, respectiv ale minidebutanților pentru workshopurile de dans.

8. Transmiterea datelor către o țară terță

Nu e cazul.

9. Cât timp păstrăm datele

Datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv, în cazul minidansatorilor, ale copiilor dumneavoastră, le păstrăm în baza noastră de date, în condiții de securitate, până la finalizarea ediției aniversare a Balului Vienez de la Timișoara ce are loc în anul 2021.

10. Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să vă exercitați următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat

Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal conține informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.

Dreptul de acces la date

Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum gestionate.

Răspunsul este furnizat gratuit în termen de maxim o lună de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată, excesivă, abuzivă sau nerezonabilă).

Dreptul de rectificare

Aveți dreptul la rectificarea datelor inexacte prelucrate de Societate, precum și la completarea celor incomplete. Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vă vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie opereze modificările și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.

Dreptul de ștergere

Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dumneavoastră personale într-un număr de situații (la expirarea duratei prelucrării indicate la pct. 8, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost prelucrate, dacă vă retrageți consimțământul și nu există alt temei al prelucrării, dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, dacă prelucrarea s-a făcut ilegal, dacă ștergerea e obligatorie prin lege). Cazurile de excepție prevăzute la art. 17 alin. 3 din GDPR sunt aplicabile. Unde este posibil, se vor respecta toate aceste cereri. Vă informăm în plus că unele date fac parte din dosarele Fundației Hațegan, pe care aceasta le păstrează având în vedere propriile sale obligații legale sau interesul său legitim. Prin urmare, nu toate datele dumneavoastră personale pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii.

Dreptul la restricționarea prelucrării sau opunerea la prelucrare

Aveți dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării dacă:

 • constatați că datele dumneavoastră nu sunt exacte (restricția va opera pe durata verificării situației);
 • prelucrarea este ilegală și vă opuneți ştergerii datelor;
 • Fundația Hațegan nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale, dar le solicitați pentru o acțiune în instanţă și acestea nu au fost încă șterse;
 • vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Fundației Hațegan prevalează asupra celor ale dumneavoastră

Fundația Hațegan poate în continuare prelucra datele restricționate în cazul în care prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, ori este necesară pentru protejarea/apărarea unei persoane fizice/juridice însă doar cu consimțământul dumneavoastră.Fundația Hațegan comunică tuturor destinatarilor rectificarea, ștergerea sau restricționarea datelor cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, precum și dumneavoastră în cazul ridicării restricției.

Dreptul la portabilitatea datelor

Datele dumneavoastră se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate ținute în format material și electronic. Astfel, aveți dreptul de a primi de la Fundația Hațegan datele dumneavoastră prelucrate, într-un format structurat, ce poate fi citit ușor și poate solicita transmiterea respectivelor date către un alt operator, caz în care nu ne asumăm răspunderea asupra modului în care acest din urmă operator respectă dispozițiile legislației aplicabile în domeniul protecției datelor personale. Fundația Hațegan va efectua aceste demersuri în termen de cel mult o lună de la data solicitării în scris transmisă de dumneavoastră la adresa indicată la pct. 9.

Dreptul de opoziție

Dacă putem, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră dacă vă opuneți prelucrării bazate pe un interes legitim al Fundației Hațegan sau dacă în situația dumneavoastră personală apar circumstanțe care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea).

Cu toate acestea, în cazul în care vă veți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră conform prezentei, motivul legitim al îndeplinirii obligațiilor legale ale Fundația Hațegan sau prelucrarea în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță, va prevala asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate.

Dreptul de a depune plângere în fața autorității competente

În cazul încălcării drepturilor prevăzute de GDPR și indicate în Notă, puteți depune o plângere sau solicitare la adresa indicată la pct. XI.

De asemenea, aveți dreptul depunerii unei acțiuni la instanță și la autoritatea de supraveghere competentă din România (Autoritatea Națională de Protecția Datelor cu Caracter Personal).

Dreptul de retragere a consimțământului

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează însă legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În cazul prelucrării datelor dumneavoastră în baza altui temei legal, retragerea consimțământului nu va împiedica prelucrarea.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri

Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

11. Contact

Vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., respectiv la numărul de telefon +40 799 836.051 dacă aveți orice preocupări, nelămuriri sau întrebări legate de informațiile prezentate prin Politica de protecția datelor, dacă doriți să ne solicitați să nu vă prelucrăm datele personale pentru anumite scopuri sau ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră. Unde aveți cereri specifice legate de modul în care gestionăm datele dumneavoastră, vom încerca să rezolvăm aceste solicitări, dar vă rugăm să rețineți că ar putea exista circumstanțe în care nu vom putea respecta anumite cereri.

De asemenea, e bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro. De asemenea, vă puteți adresa instanțelor de judecată competente, în vederea protejării drepturilor dumneavoastră. Precizăm însă că Fundația Hațegan dorește ca orice eventual conflict/diferend intervenit cu dumneavoastră, să fie rezolvat pe cale amiabilă, în urma unor discuții constructive. Fundația Hațegan are toate disponibilitatea de a acționa în acest sens.

Contact

Să ținem legătura! Vă oferim cu drag orice informație legată de
Balul Vienez Timișoara.

contact@balulvienez.ro

/BalulVienezTimisoara

Balul Vienez. Toate drepturile rezervate.
Integral Design

Cere oferta

Sunteți interesat de produsul nostru Politică de protecția datelor?

Trimiteți-ne datele dvs. de contact prin formularul de mai jos și vă vom trimite oferta noastră în cel mai scurt timp.